ŘÁDY A SMĚRNICE - ŠVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1. CHARAKTERISTIKA  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

Vzdělávací program je vlastní a je pro obě pracoviště společný.

Našim cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj všech dětí, včetně skupin sociálně a zdravotně znevýhodněných, spokojený život, duševní pohodu a úspěšné vzdělávání každého z nich.

Pro děti jsou barvy, které je obklopují důležité. Pomáhají rozvíjet jejich charakter a inteligenci. Barevné akcenty v interiéru školy, jako je barevná výmalba ve třídách, barevný dětský nábytek, hračky, tvoří součást našeho vzdělávacího programu.

Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou

BAREVNÝ SVĚT název ŠVP

červená barva symbolizuje život, zvyšuje vitalitu, aktivitu, sebevědomí

                5.1.1.  INTEGROVANÝ  BLOK                        

SVĚT  LIDÍ

žlutá barva symbolizuje srdečnost a bdělost , pohyb a komunikaci , rozvíjí odvahu  a intelekt

·        Rozvíjíme sociální postoje          

·        Utváříme vztah dítěte k jinému dítěti či dospělému

·        Uvádíme děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními

·        Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu

 

               5.2.2.  INTEGROVANÝ  BLOK

SVĚT PŘÍRODY

zelená barva symbolizuje  sílu přírody, spokojenost , je nejvyrovnanější barvou

·        Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému

·        Učíme je žít podle ekologických a environmentálních principů

              5.3.3.  INTEGROVANÝ  BLOK

SVĚT VĚCÍ

modrá barva  je nejčistší barva , podporuje  soustředění  a  vnímání vlastního nitra

·        Učíme děti samostatně myslet , aktivně poznávat své okolí

v globálu i v detailech

·        Učíme děti bezpečně se chovat v dopravních situacích

1. 6. NAPLNĚNÍ CÍLŮ

      6. 1. UPLATŇUJEME

·        využívání metod aktivního, prožitkového poznávání, experimentování , manipulování, objevování, práce s chybou

·        výuku frontální, skupinovou a individuální

·        aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené

·        didakticky zacílenou činnost, která je přímo nebo nepřímo motivovaná a probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně

·        spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby

·        sledování a plnění stanovených cílů

·        podporu osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry , sebeúcty , vzájemného respektování a tolerance

·        možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností

·        vzdělávání dětí ve většině homogenních tříd

·        zvýšenou pozornost dětem s odloženou školní docházkou

·        integrovaný přístup vzdělávání, který probíhá na základě integrovaných bloků

·        vyváženost role učitele jako organizátora  dění a jako zdroj informací

·        vhodnou formu kladení otázek

·        respektování individuálního tempa

·        v dostatečné míře situační učení, založené na vytváření a využívání  situace , které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl

      6. 2. USILUJEME

O všestranné rozvíjení klíčových kompetencí, zejména těchto:

kompetence k učení

má elementární poznatky o světě lidí, přírody a věcech, které ho obklopují, klade otázky a hledá na ně odpovědi

kompetence k řešení problémů

problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, zkouší, experimentuje, hledá různé možnosti a varianty

komunikativní kompetence

v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

sociální a personální kompetence

při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, uplatňuje základní společenské návyky, je schopné respektovat druhé přijímat a uzavírat kompromisy

činnostní a občanské kompetence

osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě, při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, chápe potřebu je zachovávat oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny uvědomuje si, že se svým chováním podílí na životním prostředí a může  ho ovlivnit dbá na osobní zdraví  a bezpečí chová se odpovědně s ohledem na  okolní prostředí

6.3. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Náš školní vzdělávací program klade důraz na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

EVVO je součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Škola je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ – školní recyklační program, pod záštitou MSMT

Aspekty životního prostředí implementujeme do integrovaných bloků.

Témata vztahující se k EVVO řadíme:

1.                   průřezově do integrovaných bloků

2.                   ucelenou formou samostatných projektů, tematických dnů apod.

EVVO je u nás provázána s problematikou zdraví a zdravého životního stylu.

6.3.1. DLOUHODOBÉ  CÍLE EVVO

·        realizovat projekt Eko na školní zahradě

·        soustavně zlepšovat prostředí školní zahrady

·        věnovat se pěstitelským pracím na zahradě

·        zřídit a průběžně doplňovat ekologické centrum – literatura, metodické materiály,    učební pomůcky

·        zapojení všech pracovníků (pedagogických i nepedagogických)

·        vhodně působit na rodiče, zapojovat je do environmentálních akcí a aktivit

·        nadále se zaměřovat na zdravé stravovací návyky

·        dbát na hospodaření s vodou, energií, recyklovat odpad

·        recyklace biologického odpadu kompostováním

·        zajišťování recyklace elektro odpadu do kontejnerů

·        umožnit další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy

·        v co největší míře uskutečňovat činnosti na školní zahradě

·        uskutečňovat pobyt dětí ve škole v přírodě

·        iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu a se středisky ekologické výchovy, ostatními školami.

·        zabezpečování postupné ekologizace provozu školy a areálu školy (provoz školních zahrad, nakládání s energiemi, snižování množství odpadu a třídění odpadů, používání ekologicky šetrnějších výrobků, technologií a postupů včetně úklidu, údržby, provozu školní jídelny,

·        podle možností zavádění biopotravin, místních produktů včetně produktů ze školních záhonků a zdravé stravy do jídelníčku apod.

 

6.4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Vychází ze ŠVP . Naplňování cílů a záměrů přizpůsobujeme tak , aby maximálně vyhovovalo dětem , jejich potřebám a možnostem . V souladu s potřebami a možnostmi speciálního vzdělávání je zajišťován jeden z hlavních principů vzdělávání – rozvoj každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a rozvoj samostatnosti ( soběstačnosti ).

Těžištěm práce ve speciálních třídách je výchova a vzdělávání dětí se zdravotním postižením dle jejich individuálních plánů.

Integrované bloky vytvářejí základní formální vzdělávací nabídku. Děti získávají, vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, poznatky a dovednosti dle třídních vzdělávacích programů v co nejkonkrétnější formě, založené na prožitkovém učení. Na některé činnosti a témata může být kladen větší důraz. Do třídních programů jsou zařazovány i specifické činnosti.

Výběr vzdělávací nabídky je přizpůsobován speciálním vzdělávacím potřebám dětí.

Vzdělávání ve speciálních třídách probíhá ve značné míře na základě individuálních vzdělávacích plánů.

6.4.1. POSTUPY, KTERÉ UPLATŇUJEME VE VZTAHU K TĚMTO DĚTEM

·        programy speciálně pedagogické péče

·        využíváme prvky hypoterapie, muzikoterapie, arteterapie, teech program

·        speciální cvičení

·        skupinovou a individuální logopedickou péči

·        zdravotně pohybové aktivity

·        spontánní i řízené činnosti

·        rehabilitační a relaxační činnosti ve zvláštní místnosti dětský ráj

·        vysoce profesionální postoje pedagogů

Ve spolupráci se základní školou rozvíjíme u dětí v počítačové učebně jemnou motoriku a intelektuální schopnosti.

6.4.2. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY VE VZTAHU KE STUPNI POSTIŽENÍ

·        snížený počet dětí ve třídě

·        využívání vhodných kompenzačních (technické a didaktické) pomůcek

·        k reedukaci a kompenzaci zdravotního postižení

·        je zajištěna pravidelná denní relaxace ve speciální místnosti s tělovýchovným vybavením, nazvané „Dětský ráj“

·        pracovní doba speciálních pedagogů je přizpůsobena tak, aby byla zajištěna souběžná péče a k dětem tak mohl být uplatňován maximální individuální přístup

·        z hlediska morálních norem jsou ve třídě společně s dětmi zpracována konkrétní, základní a jednodušší pravidla třídy tak, aby děti normy znaly a byly schopny je respektovat

·        je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti

·        mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte

·        je zajišťováno osvojování specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu dětí

·        vzdělávací prostředí je klidné a podnětné

Spolupracujeme s těmito partnery

SPC při základní škole Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Zábřeh

SPC pro zdravotně postižené, Těšínská 98, Slezská Ostrava

SPC pro sluchově postižené, Ostrava Poruba

SPC pro tělesně postižené, ul. Hlávkova Frýdek Místek

 

7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací nabídka je předkládána v podobě integrovaných bloků, které na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prolínají. Přecházejí jeden do druhého, jsou vzhledem k oblastem průřezové. Věcný obsah vychází z přirozeného kontextu života předškolních dětí.

Přispívá k rozvoji učení dítěte v těchto vzdělávacích oblastech: biologické,psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzdělávací obsah poskytuje základní rámec, je společným východiskem a oporou pro celou školu. Pedagogové tento obsah, témata dále rozvíjí, přizpůsobují konkrétním dětem ve třídě. Upravují ho v souladu s věkem dětí, jejich dosavadní poznatkovou úrovní a jejich zájmy .

Zaměření bloků je dostatečně široké a poskytuje dostatek podnětů k činnostem. Bloky jsou nabídkou, ze které pedagogové vybírají podle potřeb a situací. Upravují názvy podtémat integrovaných bloků, volí názvy dětem blízké, přiměřené jejich věku, schopnostem, vědomostem. Dostatečně motivují. Bloky jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí.

Pedagogové při plánování využívají zpětnou vazbu. Průběžně vyhodnocují a podle výsledků a zájmu dětí operativně rozvíjejí a obměňují vzdělávací nabídku. Předpokládaná doba trvání bloku je přizpůsobována jeho průběhu a podle potřeby prodlužována nebo zkracována. Každý blok může vyžadovat ke své realizaci různou dobu. Mohou tak být bloky dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé . Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna:

1. školními, dlouhodobými projekty

2. třídními projekty, které mohou mít různou délku

3. doplňujícími programy

Pedagogové pracují s materiálem „Konkretizované očekávané výstupy“, který doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a učení dítěte.

1.    Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

-          Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

-          Jemná motorika, koordinace ruky a oka

-          Sebeobsluha

-          Zdraví, bezpečí

2.    Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

                2.1 Jazyk a řeč

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

               2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace                       

                              Vnímání

-          Pozornost, soustředění, paměť

-          Tvořivost, vynalézavost, fantazie

-          Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování

-          Časoprostorová orientace

-          Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace

-          Řešení problémů, učení

               2.3 Sebepojetí, city, vůle

-          Sebevědomí, sebeuplatnění

-          Sebeovládání, přizpůsobivost

-          Sebepojetí, city, vůle

3.     Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

-          Komunikace s dospělým

-          Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

-          Sociabilita

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

-          Společenská pravidla a návyky

-          Zařazení do společenství

-          Kultura, umění

5. Dítě a svět (oblast environmentální)

-          Poznatky, sociální informovanost

-          Adaptabilita ke změnám

-          Vztah k životnímu prostředí

 

 

TOPlist