ŠKOLNÍ A STRAVOVACÍ ŘÁD

č.j. 2016/462
22.08.2016
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště Klegova
                                                              ŠKOLNÍ ŘÁD
Obecné ustanovení
Školní řád je vydáván na základě § 30 Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších změn.
1.    Výkon práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
1.1.Dítě má právo
    Být respektováno jako jedinec ve společnosti ( slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
    Na emočně kladné prostředí a projevování lásky.
    Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí …)
    Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem …)
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
1.2.    Zákonní zástupci mají právo
    Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
    Být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, s třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí.
    Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, ředitelkou po předchozí domluvě termínu).
    Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.
    Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.
    Podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.
1.3.    Zákonní zástupci jsou povinni
    Dodržovat školní řád.
    Hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu.
    Omlouvat nepřítomnost dítěte.
    Předávat a vyzvedávat dítě od učitelky osobně, případně písemně pověřit jinou osobu.
    Nahlásit každou změnu v osobních údajích dítěte i vlastních.
    Předat třídní učitelce Rozhodnutí o odkladu školní docházky a zprávu z PPP.

II. Organizace provozu mateřské školy
2..1.     Provoz a vnitřní režim
Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,30 hodin.
Režim odemykání a zamykání budovy:
odemykáme    zamykáme    
6,00    8,30    scházení dětí
12,30    13,00    vyzvedávání po obědě
14,30    16,30    odpolední rozcházení
    Děti obvykle přicházejí do 8, 15 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou a nahlášení stravného, mohou dítě přivést podle aktuální potřeby zákonných zástupců.
    Po dohodě s třídní učitelkou nebo ředitelkou je možno dohodnout individuálně dobu pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu.
Zákonný zástupce je povinen dítě po příchodu předat a v poledne či odpoledne převzít od učitelky osobně. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem. Pokud si zákonní zástupci či pověřená osoba nevyzvednou dítě nejpozději do hodiny po ukončení provozní doby, tj. do 17,30 hod. bude dítě převezeno do náhradního zařízení . Zajišťovatelem je Dětské centrum domeček , p.o. Jedličkova 5, Ostrava – Zábřeh.

2.2.    Omlouvání dětí
Zákonný zástupce je povinen oznámit předem známou nepřítomnost osobně učitelce na třídě nebo telefonicky vedoucí jídelny. Není - li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Odhlášení stravy je z provozních důvodů nutné nahlásit nejpozději do 12, 00 hod. předchozího dne. První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt v MŠ a zákonný zástupce si může oběd převzít ve školní jídelně v 11,30.
Vždy v pondělí se stravné vykazuje podle skutečné docházky v 8,15 hodin.

2.3.    Přerušení nebo omezení provozu školy
Na základě ustanovení § 3,vyhl.č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších změn lze provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu omezit nebo přerušit. Rozsah omezení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

2.4.    Přijímací řízení
Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, na webových stránkách školy. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku zákonný zástupce stanoví konkrétní nástupní termín, domluví si případný průběh adaptace. U dětí s odkladem školní docházky jsou zákonní zástupci povinni předat Rozhodnutí o odkladu školní docházky ze základní školy a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis do mateřské školy
Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Zveřejňuje se vývěskou na budově školy, na webových stránkách školy a v dohodnutých objektech v okolí školy.
Administrativní zabezpečení zápisu
1.    Při rozhodování o přijetí dětí postupuje ředitelka v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů.
2.    Přijetí dítěte do mateřské školy probíhá v přijímacím řízení.
3.    Nepřijetí dítěte do mateřské školy probíhá ve správním řízení.
4.    Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání vydává a řádně vyplněné přijímá ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky MŠ nebo jimi pověření zaměstnanci v mateřské škole.
5.    O přijetí (nepřijetí) dítěte vydává ředitelka školy rozhodnutí v písemné formě.
6.    O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
7.    Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Pro účel zveřejnění seznamu přijatých dětí stanovuji registračním číslem první šestičíslí rodného čísla dítěte.
8.    V případě nepřijetí jsou zákonní zástupci vyzváni k projednání podkladů rozhodnutí.
O jednání je proveden zápis: Vyjádření účastníka správního řízením k podkladům rozhodnutí dle §36, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
9.     Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb. pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
10.      Proti rozhodnutí ředitelky ve správním řízení mohou zákonní zástupci podat odvolání v odvolací lhůtě – obecně 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Ředitelka předá Krajskému úřadu k dalšímu řízení.
11.    Při velkém počtu zájemců o přijetí k docházce do mateřské školy se bude konat výběrové řízení v souladu s § 34 odst.3 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon).
Kritéria pro přijímání dětí
Ředitelka školy stanovila kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu školy.

2.5.     Evidence dítěte
Údaje o dětech jsou vedeny ve školní matrice. Zákonný zástupce nahlásí každou změnu v uvedených údajích. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

2.6.    Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka školy může po předchozím upozornění, písemně oznámeném zákonnému zástupci, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
    zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za stravování
    se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
    zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
    ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
III.    Platby v mateřské škole
3.1.    
Úplata za předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 činí 380,- Kč.
    Stravné: 33,- a 36, -na 1 den.
    Celková výše zálohy činí 1100 ,- Kč, předškoláci 800,- Kč.
Vyúčtování záloh bude prováděno 2 x ročně a to k 31. prosinci a 30. červnu.
3.2.    Způsob platby
Úplata za předškolní stravování a za vzdělávání jsou platby, které jsou pro
zákonné zástupce povinné
    Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne v měsíci na měsíc následující.
    Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, popřípadě vkladem hotovosti v pokladně pobočky KB, ve výjimečných případech hotově u hospodářky nebo vedoucí školní jídelny.
    Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku je důvodem k vyloučení dítěte.
3.3.    Stanovení měsíční výše úplaty
Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dále jen
(,,úplata “) na období školního roku a zveřejní ji na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením. Děti, kterým bude pro školní rok 2016/2017 povolen odklad školní docházky a které již vyčerpaly jeden školní rok bezúplatné docházky, budou mít povinnost úplatu hradit.
3.4.    Úplata při omezení nebo přerušení provozu
1.    Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu dnů v příslušném měsíci.
2.    Snížení úplaty na 0,- Kč platí pro děti, které nedocházely do mateřské školy ani jeden den v kalendářním měsíci, ve kterém provoz probíhal (červenec, srpen).
3.5.    Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty je
a)    zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávky  hmotné nouze
b)    zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené
dítě, nebo
d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
Tuto skutečnost prokazuje zákonný zástupce ředitelce předložením potvrzení pro účely osvobození od úplaty, které vystavuje Úřad práce.
O osvobození od úplaty je zákonný zástupce povinen požádat písemně.
3.6.    Úplata za školní stravování
1.    skupina – děti ve věku 3 – 6 let 33,- Kč
2.    skupina - děti  ve věku 7 let a starší  36,- Kč
Stravné se platí zálohově na bankovní účet školy, společně s úplatou za předškolní vzdělávání a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující.

IV.    Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
4.1.
Do MŠ se přijímají děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní.
Dětem je věnována maximální péče a pozornost. Za jejich bezpečnost odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadalo nejvýše 20 dětí z běžné třídy.
Děti jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa pro případ úrazu při pobytu ve škole a akcích pořádaných školou. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání a při činnostech, které s ním přímo souvisejí.
Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé a nahlásí každou změnu zdravotního stavu dítěte, popř. výskyt infekční choroby v rodině. V době realizace zájmových činností zodpovídá za děti, které se činností účastní vždy vedoucí zájmové činnosti a to od doby převzetí až po dobu předání třídní učitelce nebo zákonnému zástupci.
4.2.    Učitelky jsou povinny při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech:
    Přiměřenou formou poučit děti o bezpečném chování v prostředí školy a při dalších aktivitách mimo areál školy a vysvětlit jim možná rizika.
    Přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
    Dbát na dodržování hygieny, přiměřeně větrat.
    Dbát na dodržování pitného režimu.
    Přizpůsobovat délku pobytu venku klimatickým podmínkám.
    Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolest, hlavy, břicha aj.) neprodleně telefonicky informovat zákonné zástupce a vyzvat je k zajištění další zdravotní péče.
    Při úrazech zajišťovat okamžitou nezbytnou první pomoc, nechat dítě ošetřit v nejbližším zdravotním zařízení, okamžitě uvědomit rodiče, evidovat úraz v knize úrazů, případně sepsat záznam o úrazu.
4.3.    Zákonní zástupci jsou povinni :
    Předat třídní učitelce kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
    V případě účasti dítěte ve škole v přírodě, předplaveckém výcviku, lyžařském kurzu předkládat zprávu lékaře o způsobilosti dítěte.
    Sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákon.
    Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích.
    Dodržovat zákaz vstupu do objektu školy se psem a jinými zvířaty.
    Dodržovat zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách školy
4.4.
V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu a kouření. Jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky šetření a pozorování vztahů mezi dětmi ve třídách s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci pedagogicko psychologické poradny. Prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci.
Preventivní program se bude plnit průběžně za pomoci různých metod, forem i prostředků.
Bude vycházet ze zkušeností, zážitků a prožitků dětí s využitím rozhovorů, diskuse, prožitkového učení, pohybových, námětových a sociálních her.
Pracovníci školy mají ohlašovací povinnost v oblasti týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.
V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.


5.1.    Děti jsou všemi zaměstnanci vedeny k šetrnému zacházení s hračkami, učebními pomůckami a vybavením školy. V případě poškození, zničení bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a bude požadována oprava či náhrada vzniklé škody. V zájmu šetření vybavení školy, podlahových krytin je zakázáno jezdit po chodbách na kole, kolečkových bruslích, s kočárky.


5.2. Děti a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. Osobní věci dětí označí zákonný zástupce jménem a ukládá na určené místo v šatně. Případné odcizení ihned hlásí učitelce, ředitelce a neprodleně sepíší hlášení o ztrátě. Mateřská škola neodpovídá za cenné věci, které děti přinesou do školy. Veškeré cennosti (drahé hračky, náušnice, řetízky, přívěšky apod.) má dítě v MŠ na vlastní odpovědnost zákonných zástupců a škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.


VI.    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí
Při zahájení docházky do MŠ založí třídní učitelky každému dítěti ,, portfolio ,, ( osobní složku). V průběhu vzdělávání bude rozvoj dítěte monitorován a proveden písemný záznam.

VII.    Závěrečná ustanovení
Školní řád vstupuje v platnost 1. září 2016.
Zákonní zástupci dětí jsou povinni se s ním seznámit prokazatelným způsobem (podpisem).
Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 29.8.2016
Platnost školního řádu je na školní rok 2016/2017. (01.09.2016 – 31.08.2017).

MY DŮVĚŘUJEME VÁM , VY DŮVĚŘUJTE NÁM ,
JSME TU PRO VÁS A VAŠE DĚTI.


                                Jana Švédová
ředitelka školy


č.j.2016/ 461
dne: 22.8.2016
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
                                                  STRAVOVACÍ ŘÁD
I.Úvodní ustanovení
Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze 1 Vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování v aktuálním znění a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze 2.
II. Rozsah služeb školního stravování
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je – li v době podávání jídla přítomno v MŠ , stravovalo vždy.
Dítě má právo denně odebrat při celodenní docházce
    dopolední doplňkové jídlo  - přesnídávku
    hlavní jídlo - oběd
    odpolední doplňkové jídlo  - svačinu
Strávníci jsou zařazováni do skupin na dobu  školního roku, ve kterém dosahují věku.
1.    skupina – děti ve věku 3 – 6 let
2.    skupina - děti  ve věku 7 let a starší
III. Úplata za školní stravování
1.    skupina : 33,- Kč
2.    skupina . 36,- Kč
3.    dospělí strávníci, zaměstnanci školy oběd     24,- Kč, výše příspěvku FKSP 5,- Kč
Záloha , včetně úplaty za vzdělávání 380,- Kč, činí 1100 ,- Kč. Předškoláci 800,- Kč.
Stravné se platí zálohově na bankovní účet školy, společně s úplatou za předškolní vzdělávání  a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Zákonní zástupci, kteří  nemají bankovní účet provedou platbu vkladem hotovosti v KB nebo uhradí na poště. Složenky vydává vedoucí školní jídelny.
V případě, že záloha nepokryje úplatu za předškolní vzdělávání a stravné daného měsíce, je doplatek splatný k poslednímu dni v měsíci.
Jestliže zákonný zástupce dvakrát neuhradí úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu bude dítě vyloučeno.
Vyúčtování záloh bude prováděno 2 x ročně a to k 31. prosinci a 30. červnu.
IV. Provoz
Zákonný zástupce je povinen oznámit předem známou nepřítomnost osobně učitelce na třídě nebo telefonicky vedoucí jídelny. Není – li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Odhlášení stravy je z provozních důvodů nutné nahlásit nejpozději do 12, 00 hod. předchozího dne. První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt v MŠ  
a zákonný zástupce si může oběd  převzít ve školní jídelně. v 11,30.
Za úsek stravování zodpovídá vedoucí školní jídelny  Marcela Kašová , kancelář je pouze na  budově Adamusova , telefonní číslo  : 596712742
V. Závěrečné ustanovení
Tento stravovací řád vstupuje v platnost od 1. září 2016.
Zákonní zástupci jsou povinni se s řádem seznámit prokazatelným způsobem. ( podpisem).
Platnost  stravovacího řádu je na školní rok 2016/2017. (01.09.2016 – 31.08.2017).

Jana Švédová
                                    ředitelka školy
 

TOPlist