SMĚRNICE PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

 

číslo jednací

 2011/729/

spisový znak, skartační znak a lhůta

 2.1.A 5

datum vydání

 30.12.2011

platnost od

 1.ledna 2012

počet stran

 2

počet příloh

 1

zpracovala

 ředitelka školy Jana Švédová

 

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

 

Obsah:

 1. úvodní ustanovení
 2. zápis do mateřské školy
 3. kritéria pro přijímání dětí
 4. závěrečné ustanovení

 

Přílohy:

 1. kritéria pro přijímání dětí

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydávám v souladu se zákonem

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zněním vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, a § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdější předpisů .

 

Čl. II

Zápis do mateřské školy

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Zveřejňuje se vývěskou na budově školy, na webových stránkách školy a v dohodnutých objektech v okolí školy.

Čl. III

Administrativní zabezpečení zápisu

 1. Při rozhodování o přijetí dětí postupuje ředitelka v souladu s výše uvedenými předpisy a touto směrnicí.
 2. Přijetí dítěte do mateřské školy probíhá v přijímacím řízení.
 3. Nepřijetí dítěte do mateřské školy probíhá ve správním řízení.
 4. Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání vydává řádně vyplněné přijímá ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky MŠ nebo jimi pověření zaměstnanci v mateřské škole.
 5. O přijetí (nepřijetí) dítěte vydává ředitelka školy rozhodnutí v písemné formě.
 6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 7. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Pro účel zveřejnění seznamu přijatých dětí stanovuji registračním číslem první šestičíslí rodného čísla dítěte.
 8. V případě nepřijetí jsou zákonní zástupci vyzváni k projednání podkladů rozhodnutí.

O jednání je proveden zápis: Vyjádření účastníka správního řízením k podkladům rozhodnutí dle §36, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

9.        Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb. pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

10.      Proti rozhodnutí ředitelky ve správním řízení mohou zákonní zástupci podat odvolání v odvolací lhůtě – obecně 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Ředitelka předá Krajskému úřadu k dalšímu řízení.

11.       Při velkém počtu zájemců o přijetí k docházce do mateřské školy se bude konat výběrové řízení v souladu s § 34 odst.3 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon).

Čl. IV

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka školy stanovila kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu školy.
 

Čl. V

Závěrečné ustanovení

Tato Směrnice vstupuje v účinnost dnem 01.01. 2012

Jana Švédová

                                                                                                                           ředitelka mateřské školy

 

Příloha č. 1

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
 2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií , uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
 3. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
 4. V případě rovnosti bodů budou mít přednost děti s bydlištěm v působnosti zřizovatele organizace. Pokud i tak bude splňovat toto kritérium více uchazečů, bude rozhodující věk dítěte. Dítě starší bude mít přednost.
   

Kritérium

 

Bodové

ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte v městském obvodu

Ostrava – Jih

 

 3

Trvalý pobyt dítěte v ostatních obvodech

města Ostravy

 

 1

Věk dítěte

 mladší 3 let a 3 roky

 1

 

 4 roky

 2

 

 5 let a starší

 3

Individuální situace dítěte

 Mateřskou školu

 navštěvuje sourozenec

dítěte

 3

 

 


  INFORMACE  K  PLATBĚ

 

Školní rok 2014/2015

Úplata za předškolní vzdělávání – platnost od 1. září do 31. srpna je pro dané období  stanovena 380,- Kč měsíčně

                úplata  za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne v měsíci na měsíc následující

               vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

     Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2012/2013 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31. prosince 2012. Počínaje 1. lednem 2013 hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

     Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září 2012 (jedná se o dítě narozené v období 1. září 2005 až 31. srpna 2006), bude čerpat bezúplatnou docházku v období školního roku 2012/2013 (1. září 2012 až 31. srpen 2013).

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. O osvobození od úplaty je zákonný zástupce povinen požádat písemně.

Tuto skutečnost prokazuje zákonný zástupce ředitelce  předložením písemného oznámení , popřípadě rozhodnutí orgánu státní sociální podpory. Každé čtvrtletí  dokládá čestným prohlášením trvání této skutečnosti.

Podmínky splatnosti úplaty

1.                  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne v měsíci na měsíc následující.

2.                  Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy , popřípadě vkladem hotovosti v pokladně pobočky KB , ve výjimečných případech hotově u hospodářky nebo vedoucí školní jídelny.

3.                  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání.

Úplata za školní stravování

Výše úplaty

1.           skupina ( děti do 6 let ): 30,- Kč

2.           skupina (děti 7 leté a starší ) 33,- Kč

Celková platba za vzdělávání a stravování

Stravné se platí společně s úplatou za předškolní vzdělávání zálohově a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci na měsíc následující.

Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy , popřípadě vkladem hotovosti v pokladně pobočky KB , ve výjimečných případech hotově u hospodářky nebo vedoucí školní jídelny. Vyúčtování záloh bude prováděno 2 x ročně a to k : 31. prosinci a 30. červnu.

Záloha , včetně úplaty za vzdělávání , činí 1100 ,- Kč .

Záloha , bez úplaty ( předškoláci a osvobození ), činí 800,- Kč

 

TOPlist