VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY


č.j. 2015/529

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka , Adamusova 7 ,

příspěvková organizace

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

za školní rok 2014/ 2015

 

OBSAH

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE.. 3

2.    PŘEHLED O ŠKOLE.. 4

3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ. 4

Rámcový popis personálního zabezpečení 4

Technické a materiální podmínky. 5

4. ÚDAJE O PŘIJETÍ k 1.9.2014. 6

5.      VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ. 6

6.      VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI. 6

7.      AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI. 7

8.      DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ.. 9

9.      ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY.. 10

10.         ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ.. 10

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

 

název

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

adresa

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka, 70030

odloučené pracoviště

Klegova 4, Ostrava- Hrabůvka

75029871

jméno ředitelky

Jana Švédová

telefon

595782584, 773606230

e- mail

msadamusova@gmail.com

webové stránky

www.materskaskolaadamusova.websnadno.cz

www.materskaskolaklegova.websnadno.cz

 

právní forma

příspěvková organizace

datum zařazení do rejstříku škol

01.01.2003

RED – IZO

674000463

IZO

107630443

kapacita  mateřské školy

296

kapacita školní jídelny

382

zřizovatel

Statutární město Ostrava , městský obvod Ostrava – jih, Horní 3,

Ostrava – Hrabůvka , tel: 599444444

místa poskytovaného vzdělávání

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka

školní jídelna

místa poskytovaného stravování

Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka

Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka

2.PŘEHLED O ŠKOLE

 

tříd

počet dětí

počet

předškoláků

Adamusova

7

144

38

Klegova

6

126

30

celkem

13

270

68

 

Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k 30. 9. 2014.

Mateřská škola zajišťovala předškolní výchovu a vzdělávání na budově Adamusova v 7 třídách a odloučeném pracovišti Klegova v 6 třídách, z toho ve 2 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami .

V průběhu roku se počet zapsaných dětí měnil .Na volná místa byly přijímány nové děti v průběhu celého školního roku .

 

3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Rámcový popis personálního zabezpečení

Ve škole pracovalo k 30. 6. 2015, bez žen na mateřské a rodičovské dovolené fyzicky celkem 41 zaměstnanců , všechny ženy .

Pedagoga vnímáme jako osobnost, která řídí (koordinuje) vyučovací proces.

Proto jsou personální podmínky zásadní pro kvalitu vzdělávání .

věková struktura pedagogických pracovníků

věk

počet

do 20

0

21 - 30

3

31 – 40

8

41 – 50

3

51 – 60

8

61  a více

1

celkem

23

délka praxe

let

pedagogů

0 – 6

5

7 - 12

3

13 - 19

5

20 -27

1

28  a více

9

 

členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

učitelka

18

1

speciální pedagog

3

0

asistent pedagoga

1

0

celkem

22

1

nepedagogičtí pracovníci

zařazení

počet

vedoucí ŠJ

1

hlavní kuchařka

2

kuchařka

2

pracovník provozu

2

uklízečka

7

ekonomka

1

hospodářka

1

celkem

16

vznik a skončení pracovního poměru  2013/2014

 

pedagogičtí

nepedagogičtí

celkem

nástupy

2 –  zástup za pracovní neschopnost

0

2

ukončení

2 –  zástup za pracovní neschopnost

0

3

 

1 ukončení dohodou

 

 

 

Technické a materiální podmínky

V květnu byla zahájena revitalizace budovy Adamusova. Součástí prováděných prací byla výměna 65 oken. Ukončení stavby bylo 14.září 2015.

Nákup učebních pomůcek a dalšího vybavení interiérů je závislý na poskytovaných finančních prostředcích. Další prostředky získáváme z účelových dotací a darů.

Areál zahrady je stále vylepšován.

Z hlediska hygienických parametrů došlo k výraznému zlepšení . Zbývá zrekonstruovat 2 soc, zařízení na budově Klegova.

Vybavení učebními pomůckami bylo v průběhu školního roku doplňováno.

pozitiva

 • pořízení zahradních prvků v areálu obou zahrad – balanční lanové prvky
 • malování na obou budovách , Adamusova , generální oprava místnosti bramborárna, odstranění vestavěných skříní na odloučeném pracovišti
 • většina tříd vybavena výškově nastavitelnými stoly a židličkami
 • pořízení nábytku do tříd
 • nákup ložního prádla

negativa

 • 2 soc. zařízení, včetně WC zaměstnanců na budově Klegova
 • terasy na budově Adamusova jsou poškozené a z tohoto důvodu nemohou být dostatečně využívány
 • poškozená fasáda Klegova
 • části asfaltových chodníků

 

4. ÚDAJE O PŘIJETÍ k 1.9.2014

Adamusova

39

Klegova

39

 

Všem žadatelům  o přijetí bylo vydáno kladné rozhodnutí .

Děti byly přijímány i v průběhu celého školního roku .

 

5.VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu  Barevný svět , který je v souladu s RVPPV a umožňuje pedagogům tvořivost při tvorbě třídních vzdělávacích programů .

Vzdělávání bylo doplňováno realizací školních dlouhodobých projektů , třídních projektů

a celou řadou doplňkových aktivit.

Učitelky uplatňovaly nové metody, formy výchovných a vzdělávacích procesů. Předškolní děti pracovaly s počítačovým systémem KidSmart.

Výsledky na třídách jsou znatelné, děti mají široký obsah znalostí, který se bude dále rozvíjet . Děti odcházející do základní školy jsou připravené po stránce tělesné , jazykové

a sebeobslužné .

 

6.VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI

Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekce ČŠI.

7.AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Akce, doplňkové aktivity, vystoupení, soutěže

přehled akcí, doplňkových aktivit

název akce

KLAUNI Z BALÓNKOVA

PODZIMNÍ DÍLNY

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

O HLÁSKOVI + PÍŠŤALCE K TRIO

VÁNOČNÍ DÍLNY

VÁNOČNÍ BESÍDKY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

ADAMUSOVA ZPÍVÁ KOLEDY

50 VÝROČÍ ŠKOLY – AKADEMIE, K TRIO

PŘEDŠKOLÁČEK – ZŠ E. LUKÁŠOVÉ

BESEDA S DENTÁLNÍ HYGIENIČKOU

HONZÍKOVA CESTA DO NEZNÁMA – BESEDA POLICIE

NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ – K TRIO

O RŮŽENCE – K TRIO

KARNEVAL VE ŠKOLE

LYŽAŘSKÝ KURZ SKALÁČEK

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – K TRIO

RODIČE + PRARODIČE ČTOU DĚTEM POHÁDKY

DEN ZEMĚ

VNÍMÁME LES VŠEMI SMYSLY – lesní škola Bělský les

LOUPEŽNÍK + PRONCEZNA ANKA- K TRIO

VELIKONOČNÍ DÍLNY

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HOTEL  EVRAZ, Horní Bečva

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – akce s FK Vítkovice

BESEDY S MYSLIVCEM

ZDRAVÉ DĚTI – ŠŤASTNÍ RODIČE – projekt Střední zdravotnické školy

SVĚT TECHNIKY DOLNÍ VÍTKOVICE

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

žlutě –kulturní akce, zeleně – akce s rodiči

 

uskutečněné akce odloučené pracoviště  Klegova

Návštěva ZŠ E.Lukášové-předškolní klub PŘEDŠKOLÁČEK

Rozloučení s létem, klauni, akce s rodiči na ŠZ

Zamykání zahrady, lampiónový průvod

Lesní školka v Bělském lese

PODZIMNÍ DÍLNY + Eko tvoření s rodiči

(Makedo, logiko, puzzliáda, MENSA, + prevence ústní hygieny)

Mikulášská nadílka

Vánoční dílny spojené s besídkou pro rodiče

Česko zpívá koledy a rozsvícení vánočního stromu s rodiči, akce MŠ

Pěvecká soutěž Hledáme talenty 1.kolo MŠ, 2. Kolo ZŠ Krestova

Lyžařský výcvik Skalka

Maškarní karneval

Zimní olympiáda na sněhu (zahrada MŠ)

Zdravá pětka -  hudebně naučný program

Velikonoční dílny

Návštěva knihovny  K – TRIO - „Jak něco tichounce plakalo“, Zatoulaná písmena

Maminky čtou dětem pohádky

KD - Akord  „Povídejme si děti“, pásmo hudebních pohádek

Návštěva Městské policie v MŠ „Honzíkova cesta“, BESIP

Beseda s fotografem  - projekt RECYKLOHRANÍ

K-TRIO  divadelní představení „Loupežník a princezna Anka“

Akce ke Dni země v MŠ

Canisterapie

Besídky  ke dni matek

Setí a sázení s rodiči - projekt EKO tvoření z plastu

Koncert Pavla Nováka (KD TRIO) – Chovej se jako člověk

Sportovní dopoledně na hřišti TJ Vítkovice

Den dětí na školní zahradě - sportovně zábavný program, Mensa, skákací hrad, opékání buřtů

Hipoterapie v MŠ na školní zahradě

Besídka + pasování předškoláků

Sportovní odpoledne s rodiči  - koloběžkové závody ( Projekt Venkovní tělocvična),

 noc v MŠ „hledání skřítků školníčků“

Spolupráce školy a dalších subjektů

l.základní škola Dr. Lukášové , Klegova

Spolupráce se základní školou Dr. Lukášové a Klegovou je výborná. V rámci projektů navštěvují naši předškoláci pravidelně programy, které pro ně realizují učitelky základní školy.

l.Městská policie – besedy

l.Lesní škola Bělský les

l.Hasiči – ukázky technik

l.Kulturní dům K – TRIO

l.Loutkové divadlo Ostrava

l.Městská knihovna Ostrava- pobočka Dr. Martínka- besedy pro předškoláky

l.Speciální pedagogické centrum,  Pedagogicko psychologická poradna

Prezentace školy

Prezentace školy na veřejnosti probíhá v různých rovinách

 • zapojení do projektu Česko zpívá koledy
 • zapojení do projektu Celé Česko čte dětem
 • Dětská MENSA

l.spolupráce s rodiči  - konzultace, nástěnky v šatnách a na chodbách, třídní schůzky

l.akce školy s účastí rodičovské veřejnosti- besídky, rozloučení s předškoláky, ukázky činnosti zájmových kroužků

l.vystoupení dětí na různých kulturních akcích

l.internetové stránky školy , stránky jednotlivých tříd

l.spolupráce s Jižními listy

l.spolupráce s jinými subjekty

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

Děti se účastní každoročně výtvarných a sportovních soutěží. Také jsme se zapojili do pěvecké soutěže ,, Hledáme nové talenty“.

8.DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Přehled o účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu. Vzhledem k finančním prostředkům školy bylo vzdělávání uskutečňováno především projekty Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání, Ostravské university, klubu logopedů.

 

Přehled o účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP

Dokončen cyklus seminářů Dílna techniky ve světě dětí

Téma vzdělávání

Počet účastníků

Ostravská universita – Dílna techniky

8

Co nabízí písnička

1

Hry se zvuky a tóny

1

Čtvero zastavení

1

Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy

1

Rozvoj nadání dětí v mateřské škole- MENSA

1

Metodická poradna

1

studium ke splnění odborných předpokladů

Ostravská universita bakalářský obor učitelství pro mateřské školy

1

Ostravská universita bakalářský obor speciální pedagogika

1

 

9.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem ÚMOb Ostrava – Jih , prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně  .

Další prostředky škola získává  na základě  zpracovaných projektů, z grantů a dotací, případně ze sponzorských darů .

 

Název projektu

částka

Vítkovice Steel

Venkovní tělocvična

149000,-

SMO

Technické myšlení + zručnost

30000,-

Příjmem školy jsou také finanční prostředky získané výběrem úplaty za vzdělávání.

Na školní rok 2014/2015 byla stanovena měsíční částka 380,- Kč .

Přehled hospodaření  s finančními prostředky za kalendářní rok 2014 je uveden v příloze .

 

10.ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala ředitelka školy Jana Švédová dne 31.srpna 2015.

Zaměstnanci byli seznámeni na pracovní poradě 26.8.2015.

Přílohy :

 1. poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 2. přehled o hospodaření za kalendářní rok  2014

 

Jana Švédová, ředitelka školy


Příloha:  2

 

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

za rok 2014

 

V roce 2014 organizace hospodařila s finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele (ÚMOb Ostrava-Jih – příspěvek na provoz) a prostředky přidělenými z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dotace na přímé výdaje na vzdělávání). Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace.

Dalšími prostředky byly úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 659 540 Kč a platby za stravné ve výši       1 424 987 Kč.

 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření

 

Náklady za rok 2014 (v tis. Kč)

 

 

 

Položka

 

Náklady

celkem

z příspěvku zřizovatele

a úplaty

 

 

z dotace KÚ

 

z ostatních

zdrojů

Spotřeba materiálu (501)

1 825

345

28

1 452

Spotřeba energie (502)

1 173

1 173

0

0

Opravy a udržování (511)

596

596

0

0

Cestovné (512)

7

2

5

0

Ostatní služby (518)

347

347

0

0

Osobní náklady (521 - 527)

12 495

45

12 450

0

Ostatní náklady z činnosti (549)

166

24

0

142

Odpisy dlouhodobého majetku (551)

163

163

0

0

Tvorba a zúčtování opravných položek (556)

-6

-6

0

0

Náklady z vyřazených pohledávek (557)

7

7

0

0

Náklady z drobného dlouhod. majetku (558)

168

129

39

0

Celkem

16 941

2 825

12 522

1 594

Vybrané položky nákladů

 

501 - spotřeba materiálu

 

z plateb za stravné     

- spotřeba potravin v rámci školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců

   ve výši 1 424 986,96 Kč

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání          

- DDHM od 500 Kč do 3 000 Kč                                 47 125,00 Kč

- ostatní materiál                                                        298 402,12 Kč

z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání

- DDHM od 500 do 3 000 Kč                                  27 780,80 Kč

 

z finančního daru

- DDHM od 500 do 3 000 Kč                                       569,00 Kč

- ostatní materiál                                                         6 431,00 Kč

 

z účelové dotace SMO

- DDHM od 500 do 3 000 Kč                                    4 147,00 Kč

- ostatní materiál                                                        15 853,00 Kč

 

502 – spotřeba energií

Spotřeba energií představuje největší podíl provozních nákladů.

Celkové náklady na spotřebu energií byly 1 172 721,65 Kč,

z toho:

teplo a teplá voda                           835 207,15 Kč

vodné a stočné                                           142 408,00 Kč

elektrická energie                           161 234,50 Kč

plyn                                                 33 872,00 Kč

 

 

511 – opravy a udržování

Celkové náklady na opravy a udržování byly 595 517,75 Kč.

 

Hlavní akce oprav

 

Mateřská škola

Komplexní oprava umývárny dětí a dvou WC zaměstnanců 301 828,09 Kč

Výměna vnitřních dveří a zárubní                                           54 793,64 Kč

Malířské a natěračské práce                                                     86 074,00 Kč

 

512 – cestovné

Náklady z cestovních náhrad spojených s doprovodem dětí na školní akce, účastí zaměstnanců na školeních a vzdělávacích akcích.

 

z příspěvku zřizovatele                                                   1 429 Kč

z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání      5 365 Kč

 

521 – mzdové náklady

 

z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání

- hrubé mzdy                                                             9 159 518 Kč

- ostatní osobní náklady                                                                9 000 Kč

- náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost       27 393 Kč

 

527 – zákonné sociální náklady

Celkové zákonné sociální náklady byly 147 661,69 Kč.

z příspěvku zřizovatele

Zákonné sociální náklady hrazené z příspěvku zřizovatele a úplaty za předškolní vzdělávání byly ve výši 45 112,58 Kč, zahrnují osobní ochranné pracovní prostředky, BOZP a hygienické vybavení pracovišť, náklady na závodní preventivní péči a odborný rozvoj zaměstnanců (př. školení, odborné publikace).

 

z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání

Zákonné sociální náklady hrazené z dotace KÚ byly ve výši 102 549,11 Kč, jedná se o základní příděl FKSP a náklady na odborný rozvoj zaměstnanců (další vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné publikace).

 

549 – ostatní náklady z činnosti

Celkové ostatní náklady z činnosti byly 166 482,38 Kč.

 

z příspěvku zřizovatele

- pojištění majetku                                                                       348,00 Kč

- náhrady škod z pojistných událostí – spoluúčasti                     305,00 Kč

- technické zhodnocení                                                                      23 880,38 Kč

 

Na budově MŠ Adamusova bylo provedeno technické zhodnocení ve výši 15 062,38 Kč, jednalo se o rozšíření počtu WC a umyvadla o 1 ks (umývárna dětí) a dodání a montáž okenních žaluzií.

Technické zhodnocení na budově MŠ Klegova bylo ve výši 5 711 Kč – úpravy rozvodu vody a elektrické instalace k umístění myčky nádobí ve výdejně.

Technické zhodnocení DDHM ve výši 3 107 Kč – počítačová sestava, dodání a instalace vyšší verze operačního systému.

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů

- škola v přírodě                                                                    115 800,00 Kč

- školní akce                                                                            26 149,00 Kč

 

551 – odpisy dlouhodobého majetku

 

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku                           115 460,59 Kč

- odpisy budov                                                                                    47 892,00 Kč

celkem                                                                                   163 352,59 Kč           

 

Odpisy jsou ve výši odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

 

556 – tvorba a zúčtování opravných položek

Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné byly vytvořeny ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti dané pohledávky.

Z důvodu zúčtování opravných položek k vyřazeným pohledávkám se souhlasem zřizovatele ve výši 7 429 Kč (viz účet 557) je celková výše opravných položek záporná, a to – 6 560 Kč.

 

557 – náklady z vyřazených pohledávek – stravné, školné

Náklady z vyřazených pohledávek jsou z titulu souhlasu zřizovatele s odepsáním pohledávek za stravné a školné ve výši 7 429 Kč.

558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

 

z příspěvku zřizovatele a úplaty za vzdělávání          

- DDHM nad 3 000 Kč                                              128 363,20 Kč

 

 

Hlavními položkami pořízeného DDHM nad 3 000 Kč byly:

 • plynová stolička, fritéza         26 318 Kč
 • myčka nádobí do výdejny      13 488 Kč
 • chladnička, vysavač               10 373 Kč
 • notebook – 2 ks, tiskárna       29 952 Kč
 • psací stoly 2 ks (do tříd)           7 800 Kč

 

z dotace KÚ na přímé výdaje na vzdělávání

- DDHM nad 3 000 Kč (učební pomůcky)       39 464,00 Kč

 

Výnosy za rok 2014 (v tis. Kč)

 

 

Položka

Výnosy celkem

z příspěvku zřizovatele

 

z dotace KÚ

z ostatních

zdrojů

Výnosy z prodeje služeb (602)

1 425

0

0

1 425

Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)

 

660

 

0

 

0

 

660

Zúčtování fondů (648)

57

0

0

57

Jiné ostatní výnosy (649)

154

0

0

154

Připsané úroky (662)

4

0

0

4

Výnosy z nároků ÚSC (672)

14 764

2 222

12 522

20

Celkem

17 064

2 222

12 522

2 320

 

Vybrané položky výnosů

 

609 – Jiné výnosy z vlastních výkonů         

Významnou část výnosů tvoří úplata za předškolní vzdělávání v celkové částce 659 540 Kč.

Výše měsíční úplaty byla v období leden až srpen ve výši 360 Kč, v období září až prosinec ve výši 380 Kč. V porovnání s rokem 2013 jsou tyto výnosy o 184 tis. Kč nižší. Důvodem je snížení celkového počtu dětí      a nárůst počtu dětí osvobozených od úplaty za předškolní vzdělávání.

 

648 – čerpání fondů  

 

- čerpání rezervního fondu                                           7 000,00 Kč  použití peněžního daru

- čerpání investičního fondu                                      50 000,00 Kč  financování oprav

 

649 – ostatní výnosy z činnosti

 

- nadhodnocení dohadné položky v minulém období – voda              12 527,00 Kč

 

z ostatních zdrojů – platby rodičů

- škola v přírodě                                                                    115 800,00 Kč

- školní akce                                                                            26 149,00 Kč

 

662 – úroky

Jedná se o připsané úroky z běžných účtů školy (provozní, spořící, účet FKSP). Celková výše úroků byla 3 919,19 Kč.

V porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení výnosů z úroků o 5 tis. Kč. Důvodem je snížení úrokové sazby.

 

Výsledek hospodaření za rok 2014

 

Výnosy

17 064 108,19 Kč

Náklady

16 940 873,81 Kč

Výsledek hospodaření

123 234,38 Kč

 

Organizace vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek ve výši 123 234,38 Kč.

Účetní jednotka nevykonávala doplňkovou činnost.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

 

Celkem

Rezervní fond

Fond odměn

123 234,38 Kč

103 234,38 Kč

20 000,00 Kč

 

2. Dotace

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl schválen ve výši 2 222 000 Kč. V průběhu roku došlo k úpravě příspěvku, a to k navýšení o 37 Kč z důvodu náhrady pojistné události.

Celkový upravený příspěvek za rok 2014 byl 2 222 037 Kč.

Příspěvek zřizovatele v roce 2014 (v tis. Kč)

 

Schválený příspěvek r. 2014

2 222

+ náhrady pojistných událostí

0

Celkem

2 222

 

Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání poskytnuté z rozpočtu KÚ

Přímé náklady na vzdělávání zahrnují: mzdové náklady, zákonné odvody z mezd, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, základní příděl FKSP, náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady, náklady na pořízení učebních pomůcek.

 

Na přímé výdaje na vzdělávání byly využity veškeré prostředky přidělené z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         (v Kč)

 

 

Ukazatel

 

Poskytnuto

k 31.12.2014

Skutečně použito

k 31.12.2014

Vratka dotace

při finančním

vypořádání

Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)

z toho:

Platy zaměstnanců

OON zaměstnanců

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

 

 

Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014 (ÚZ 33051)

z toho:

Platy zaměstnanců

Ostatní (pojistné + FKSP)

 

 

Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků Rgš v roce 2014  (ÚZ 33052)

z toho:

Platy zaměstnanců

Ostatní (pojistné + FKSP)

12 458 000,00

 

9 112 000,00

9 000,00

3 337 000,00

 

 

 

18 220,00

 

13 496,00

4 724,00

 

 

 

45 929,00

 

34 022,00

11 907,00

12 458 000,00

 

9 112 000,00

9 000,00

3 337 000,00

 

 

 

18 220,00

 

13 496,00

4 724,00

 

 

 

45 929,00

 

34 022,00

11 907,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

 

0,00

0,00

 

3. Poskytnuté účelové dotace

 

V roce 2014 byla naší organizaci poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Celoroční aktivity dětí a rodičů“ v částce 20 000 Kč.

Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

 

4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek

 

Struktura dlouhodobého a ostatního majetku organizace k 31.12.2014 (v Kč)

 

 

Skupina majetku

Stav

k 1.1.2014

 

+ Přírůstky

 

- Úbytky

Stav

k 31.12.2014

018/ DDNM

24 286,50

0,00

0,00

24 286,50

021/ Stavby

7 179 352,64

0,00

0,00

7 179 352,64

022/ DHM

1 565 732,15

0,00

0,00

1 565 732,15

028/ DDHM

5 143 133,88

170 927,20

- 195 057,10

5 119 003,98

032/ Umělecká díla a předměty

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

DDHM a DDNM

vedený v podrozvahové evidenci

 

738 242,21

 

84 112,54

 

-59 864,17

 

762 490,58

 

Investiční činnost, údržba a opravy

 

Organizace pořídila dlouhodobý hmotný majetek ve výši 86 298 Kč. Jednalo se o dva herní prvky na obě zahrady mateřské školy (lanové pyramidy).

 

Na obou budovách byly provedeny práce, které svým charakterem odpovídaly technickému zhodnocení budov.

Na jednotlivých budovách nedošlo k překročení částky 40 000 Kč, technické zhodnocení bylo zaúčtováno na účet 549 – Ostatní náklady z činnosti.

 

5. Pohledávky, závazky

Pohledávky:

 

Celková hodnota pohledávek k 31.12.2014 byla ve výši 361 234,09 Kč.

 

Struktura pohledávek:

- poskytnuté provozní zálohy                                    346 500,00 Kč

- dlužné stravné a školné                                               7 879,00 Kč

- náklady příštích období                                               6 023,00 Kč

- příjmy příštích období                                                                832,09 Kč

 

Opravné položky k pohledávkám za stravné a školné činí 4 574,40 Kč (účet 192).

Závazky:

 

Celková hodnota závazků k 31.12.2014 byla ve výši 2 031 417,05 Kč.

 

Struktura závazků:

- závazky vůči dodavatelům                                                      6 162,83 Kč

- závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2014)                                 565 627,00 Kč

- jiné závazky vůči zaměstnancům (exekuce z platu)                 6 212,00 Kč

- závazky - sociální pojištění z mezd 12/2014                                   227 140,00 Kč

- závazky - zdravotní pojištění z mezd 12/2014                                  97 594,00 Kč

- daň ze závislé činnosti 12/2014                                             59 512,00 Kč

- výdaje příštích období                                                                     629 327,22 Kč

- výnosy příštích období – zálohy stravné, školné r. 2015     254 125,00 Kč

- dohadné účty pasivní                                                                      165 000,00 Kč

- ostatní závazky                                                                      20 717,00 Kč

 

6. Peněžní fondy a jejich krytí

 

Tvorba, použití a stav jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2014 (v Kč)

 

 

Fond

Stav fondu

k 1.1.2014

 

Tvorba

 

Čerpání

Stav fondu

k 31.12.2014

Fond odměn (411)

35 371,00

0,00

0,00

35 371,00

Fond kulturních a sociálních potřeb (412)

9 365,86

91 869,11

79 440,00

21 794,97

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)

 

104 146,82

 

58 636,74

 

100 000,00

 

62 783,56

Rezervní fond z ostatních titulů (414)

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

Fond reprodukce majetku (416)

79 919,16

263 352,59

136 298,00

206 973,75

 

Fond odměn

V roce 2014 nebyl fond odměn tvořen ani nebylo z fondu čerpáno.

 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Rezervní fond byl navýšen o příděl z hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 58 636,74 Kč.

Čerpání fondu ve výši 100 000 Kč – posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele.

 

Rezervní fond z ostatních titulů

Tvorba fondu byla ve výši 7 000 Kč, jednalo se o přijatý peněžní dar.

Z fondu bylo čerpáno 7 000 Kč na nákup hraček, učebních pomůcek a výtvarných potřeb.

 

Fond reprodukce majetku

Tvorba fondu – zúčtování účetních odpisů ve výši 163 352,59 Kč

Tvorba fondu – převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele ve výši 100 000 Kč

Čerpání fondu – financování pořízení DHM (herní prvky na zahradu – lanové pyramidy) ve výši 86 298 Kč

Čerpání fondu – financování opravy umývárny ve výši 50 000 Kč

7. Přijaté dary

Finanční dary

 

Firma ELPOLS OSTRAVA, s.r.o. poskytla naší organizaci peněžní dar 7 000 Kč na nákup hraček, učebních pomůcek a výtvarných potřeb.

 

8. Výsledky kontrol

 

V roce 2014 byly provedeny následující kontroly:

 

1)         Kontrolní orgán:          Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

                                               oddělení kontroly a interního auditu

Termín:                       14. – 23.5.2014

Předmět kontroly:        Plnění opatření z předchozí kontroly, správnost zpracování účetní závěrky s návazností na ověření zaúčtování a plnění výnosů, hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem vnitřní kontrolní systém.

Závěr kontroly:                       Nedostatky nebyly zjištěny. – viz Protokol č.j. VSK/12/2014

 

 

 

 

2)         Kontrolní orgán:          Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

                                               oddělení školství a kultury

Termín:                       5.6.2014

Předmět kontroly:        Průběžná veřejnosprávní kontrola – finanční hospodaření s veřejnými prostředky

Závěr kontroly:                       Nebyly zjištěny nedostatky. – viz Protokol č.j. 13/OŠK/2014

 

 

U provedených kontrol nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně, odvody a sankce nebyly předepsány.

 

 

V Ostravě 8.6.2015

Zpracovala:     Vendula Lukovská, ekonomka školy

 

Schválila:        Jana Švédová, ředitelka školy

TOPlist